top of page

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina kunt u onze algemene voorwaarden lezen, die wij voor onze klanten hanteren. Door op de button te klikken, kunt u de algemene voorwaarden via een PDF bestand openen, lezen en/of downloaden.

Algemene Voorwaarden en betalingscondities

TDL Karpetten

Adres:                         Meidoornlaan 14 4902 SC Oosterhout

Telefoonnummer:    +31 162 683 178

E-mailadres:              info@tdlkarpetten.nl

Website:                     www.tdlkarpetten.nl

KvK-nummer:           18124925

 

1. Algemeen

1.1      Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen TDL Karpetten, en een koper/opdrachtgever waarop TDL Karpetten deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2      De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met TDL Karpetten, voor de uitvoering waarvan door TDL Karpetten derden dienen te worden betrokken.

1.3      De toepasselijkheid van voorwaarden van de koper/opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4      TDL Karpetten behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen.

1.5      Indien TDL Karpetten niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat TDL Karpetten in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen in deze voorwaarden te verlangen.

1.6      Indien een bepaling van deze voorwaarden door een bevoegde rechter nietig zal worden verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven en zal TDL Karpetten een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

1.7     Een exemplaar van deze voorwaarden is op verzoek bij TDL Karpetten te verkrijgen.

2. Offertes

2.1      Alle offertes van TDL Karpetten zijn vrijblijvend en gelden gedurende 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

2.2     Overeenkomsten tussen TDL Karpetten en de koper/opdrachtgever komen pas tot stand indien en voor zover de offerte schriftelijk is geaccepteerd door TDL Karpetten of TDL Karpetten met de uitvoering van de opdracht is aangevangen.

2.3    Het staat TDL Karpetten vrij om opdrachten te weigeren zonder opgave van redenen.

2.4     TDL Karpetten kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper/opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.5     Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is TDL Karpetten daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TDL Karpetten anders aangeeft.

2.6     Een samengestelde prijsopgave verplicht TDL Karpetten niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

3. Prijzen

3.1      De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.2     TDL Karpetten heeft het recht kostenstijgingen tussen het tijdstip van offerte, of het tot stand komen van de overeenkomst (indien geen voorafgaande offerte heeft plaatsgevonden) en het tijdstip van levering, volledig aan de opdrachtgever door te berekenen. Onder kostenstijging wordt onder meer begrepen: wisselkoersveranderingen en andere kostenverhogende factoren.

4. Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

4.1.     De door TDL Karpetten opgegeven data van leverings- c.q. uitvoeringstermijnen dienen slechts ter indicatie. Bij overschrijding van een termijn dient koper/opdrachtgever TDL Karpetten derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. TDL Karpetten dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4.2     Overschrijding van een leveringstermijn geeft koper/opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

4.3.     TDL Karpetten heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.4     De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.5     TDL Karpetten is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.6     Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd heeft TDL Karpetten het recht een opdracht in gedeelten te uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de opdracht dat uitgevoerd is, conform artikel 13 en volgend.

4.7     Indien TDL Karpetten gegevens behoeft van de koper/opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever deze juist en volledig schriftelijk, dan wel per e-mail aan TDL Karpetten ter beschikking heeft gesteld.

4.8     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. TDL Karpetten zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De koper/opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

4.9     Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is TDL Karpetten gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor door haar akkoord is gegeven en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van TDL Karpetten op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

 

5. Levering, risico-overgang

5.1      Aflevering geschiedt op een plaats zoals bepaald in de offerte c.q. opdrachtbevestiging van TDL Karpetten of op de wijze die door TDL Karpetten schriftelijk is aanvaard. Indien geen plaats van aflevering is vastgesteld in de offerte c.q. opdrachtbevestiging, is de plaats van aflevering de vestiging van TDL Karpetten in Nederland.

5.2     TDL Karpetten is gerechtigd de levering of een gedeelte daarvan te annuleren indien daartoe aanleiding is als gevolg van omstandigheden, betreffende de vertraging of verhindering van de import, de ver- of bewerking of de verzending van de levering, alsmede alle overmacht opleverende omstandigheden.

5.3     TDL Karpetten heeft het recht een levering op te schorten zolang de koper/opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting uit eerder gesloten overeenkomsten.

5.4     Vanaf het moment dat de zaak/zaken het magazijn van TDL Karpetten of andere plaatsen waar zij in afwachting van verzending naar de wederpartij zijn opgeslagen verlaten, zijn deze voor risico van de koper/opdrachtgever. Alsdan is de koper/opdrachtgever verantwoordelijk voor alle directe en/of indirecte schade toegebracht door of aan onderhavige zaak/ zaken.

5.5     TDL Karpetten is niet gehouden tot verzekering van het transport van de zaak / zaken, tenzij anders is overeengekomen. Indien en voor zover TDL Karpetten evenwel voor verzekering zorgdraagt, wordt zij geacht daarbij zelf belang te hebben, danwel het belang van de koper/opdrachtgever te dienen.

5.6     De koper/opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken c.q. diensten af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien de koper/opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper/opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

 

6. Monsters modellen en voorbeelden

Als TDL Karpetten een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

 

7. Overmacht

7.1      TDL Karpetten is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper/opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

7.2     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop TDL Karpetten geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TDL Karpetten niet in staat is haar verplichtingen na te komen. TDL Karpetten heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat TDL Karpetten haar verbintenis had moeten nakomen.

7.3     TDL Karpetten kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.4     Indien TDL Karpetten ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TDL Karpetten gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper/opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

8. Garantie en reclame

8.1      De door TDL Karpetten te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

8.2     De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van zes (6) maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door TDL Karpetten verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de koper/opdrachtgever in rekening gebracht worden.

8.3     Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de koper/opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van TDL Karpetten, de koper/opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De koper/opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar TDL Karpetten geen invloed op kan uitoefenen.

8.4     De koper/opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de koper/opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen acht (8) dagen na ontdekking schriftelijk, dan wel per e-mail aan TDL Karpetten te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat TDL Karpetten in staat is adequaat te reageren.

8.5     Zaken die aan TDL Karpetten voor garantiebeoordeling worden toegezonden dienen franco en voor rekening van de koper/opdrachtgever aan het magazijn van TDL Karpetten te worden afgeleverd.

8.6     Indien de koper/opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De koper/opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

8.7     Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de koper/opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

8.8     Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal TDL Karpetten de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper/opdrachtgever, ter keuze van TDL Karpetten, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de koper/opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de koper/opdrachtgever gehouden om de te vervangen zaak ongebruikt, onbeschadigd en verpakt in onbeschadigde, originele verpakking aan TDL Karpetten te retourneren en de eigendom daarover aan TDL Karpetten te verschaffen, tenzij TDL Karpetten anders aangeeft.

8.9     Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van TDL Karpetten daardoor gevallen, integraal voor rekening van de koper/opdrachtgever.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1      Indien TDL Karpetten aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2     TDL Karpetten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat TDL Karpetten is uitgegaan van door of namens de koper/opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.3     TDL Karpetten is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

9.4     Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TDL Karpetten aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan TDL Karpetten toegerekend kunnen worden;

- Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper/opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

9.5     TDL Karpetten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

9.6     Indien TDL Karpetten aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TDL Karpetten beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, dan wel de order, althans tot dat gedeelte van de opdracht, dan wel de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.7.    De aansprakelijkheid van TDL Karpetten is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van haar verzekeraar komt.

9.8     leder recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen 3 maanden na het ontstaan daarvan bij TDL Karpetten schriftelijk is gemeld.

9.9     De koper/opdrachtgever vrijwaart TDL Karpetten en door haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen voor iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door TDL Karpetten van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn van die welke de koper/opdrachtgever toekomen jegens TDL Karpetten.

9.10    De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TDL Karpetten.

 

10. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

10.1     TDL Karpetten is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

- De koper/opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

- Na het sluiten van de overeenkomst TDL Karpetten ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper/opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

- De koper/opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- Indien door de vertraging aan de zijde van de koper/opdrachtgever niet langer van TDL Karpetten kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is TDL Karpetten gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

- Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van TDL Karpetten kan worden gevergd.

10.2    Indien de ontbinding aan de koper/opdrachtgever toerekenbaar is, is TDL Karpetten gerechtigd tot het vorderen van schadevergoeding, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

10.3    Indien de overeenkomst wordt ontbonden dan zijn de vorderingen van TDL Karpetten op de koper/opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien TDL Karpetten de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

10.4    Indien TDL Karpetten op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de koper/opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

10.5    Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door TDL Karpetten, zal TDL Karpetten in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan TDL Karpetten is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de opdrachtgever in rekening gebracht. TDL Karpetten zal de opdrachtgever zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door TDL Karpetten genoemde termijn te voldoen, tenzij TDL Karpetten anders aangeeft.

10.6    In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de koper/opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper/opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het TDL Karpetten vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van haar zijde tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van TDL Karpetten op de koper/opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

10.7    Indien de koper/opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de koper/opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

11. Intellectuele eigendom

11.1 TDL Karpetten behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. TDL Karpetten heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

11.2. Alle door TDL Karpetten verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, monsters, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van TDL Karpetten worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1     De door TDL Karpetten geleverde zaken blijven het eigendom van TDL Karpetten totdat de koper/opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met TDL Karpetten gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
- De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;

- De tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomsten door TDL Karpetten verrichte of te verrichten diensten;

- Eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper/opdrachtgever van deze overeenkomsten.

12.2    Door TDL Karpetten afgeleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

12.3    De koper/opdrachtgever is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

12.4    Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behoudt TDL Karpetten zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die TDL Karpetten uit welke hoofde dan ook tegen de koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door TDL Karpetten geleverde zaken welke door de koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor TDL Karpetten haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

12.5    Indien de koper/opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is TDL Karpetten gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper/opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

12.6    Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper/opdrachtgever verplicht TDL Karpetten zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

12.7.   De koper/opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van TDL Karpetten:

- De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is TDL Karpetten gerechtigd tot deze penningen. Voor zover nodig verbindt de koper/opdrachtgever zich er jegens TDL Karpetten bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn;

- Alle aanspraken van de koper/opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan TDL Karpetten op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

- De vorderingen die de koper/opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door TDL Karpetten geleverde zaken te verpanden aan TDL Karpetten op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

- De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van TDL Karpetten;

- Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die TDL Karpetten ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper/opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

 

13. Betaling en incassokosten

13.1.    Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen en of 30 dagen - zoals vermeld op de factuur - na factuurdatum, op een door TDL Karpetten aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door TDL Karpetten aangegeven. TDL Karpetten is gerechtigd om periodiek te factureren.

13.2    Indien de koper/opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de koper/opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De koper/opdrachtgever is de buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van 15% van de achterstallige betaling, onverminderd de aan TDL Karpetten verder toekomende rechten op schadevergoeding. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de koper/opdrachtgever worden verhaald. De koper/opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

13.3    TDL Karpetten heeft het recht de door koper/opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

13.4    TDL Karpetten kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper/opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. TDL Karpetten kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

13.5    Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

13.6    De koper/opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

13.7    Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de koper/opdrachtgever niet op.

 

14. Zekerheid

14.1     TDL Karpetten behoudt zich nadrukkelijk het recht voor te allen tijde volledige vooruitbetaling, contante betaling bij aflevering of nadere zekerheden voorafgaande aan aflevering te verlangen.

14.2    Indien de koper/opdrachtgever desgevraagd aan het gestelde in artikel 14 lid 1 niet voldoet, is TDL Karpetten gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.

 

15. Vrijwaring

15.1     De opdrachtgever vrijwaart TDL Karpetten voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan TDL Karpetten toerekenbaar is.

15.2   Indien TDL Karpetten uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden TDL Karpetten zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is TDL Karpetten, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van TDL Karpetten en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

16. In bewaring gegeven tapijt

De opdrachtgever verplicht zich om tapijt wat opdrachtgever in bewaring en of ter bewerking heeft gegeven bij TDL Karpetten, te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal.

 

17. Toepasselijk recht en geschillen

17.1     Op alle rechtsbetrekkingen tussen TDL Karpetten en koper/opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

17.2    De rechtbank in de vestigingsplaats van TDL Karpetten is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft TDL Karpetten het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Versie 01: 24 juli 2021

bottom of page