top of page

Privacyverklaring

Op deze pagina kunt u onze privacyverklaring lezen, die wij voor onze klanten hanteren. Door op de button te klikken, kunt u de privacyverklaring via een PDF bestand openen, lezen en/of downloaden.

Privacyverklaring

TDL Karpetten

TDL Karpetten is gevestigd aan Meidoornlaan 14 4902 SC te Oosterhout.

De heer J.P. van Merode is de functionaris gegevensbescherming van TDL Karpetten. Hij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

TDL Karpetten

Meidoornlaan 14

4902 SC Oosterhout

Telefoon: +31 162 683 178

Website: www.tdlkarpetten.nl

 

Wanneer je vragen hebt over de privacyverklaring neem dan contact op met J.P. van Merode, bereikbaar via: info@tdlkarpetten.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

TDL Karpetten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en Achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TDL Karpetten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- TDL Karpetten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen overwebsitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online - activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tdlkarpetten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

TDL Karpetten neemt responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TDL Karpetten tussen zit. TDL Karpetten gebruikt de volgende computerprogramma's of - systemen: 

- Exact Online; boekhoudprogramma

- Multivers; boekhoudprogramma

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TDL Karpetten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens                    Bewaartermijn                Reden

Personalia                                    7 jaar                                  Fiscaal

Adres                                            7 jaar                                  Fiscaal

Facturen en offertes                  7 jaar                                   Fiscaal en boekhouding

E-mail                                           2 jaar                                   Naslag gemaakte afspraken 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

TDL Karpetten N verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TDL Karpetten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TDL Karpetten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tdlkarpetten.nl  

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

 

Gerechtvaardigd belang

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

 

Grondslagen

Voor het verwerken van persoonsgegevens hebben wij de volgende grondslagen; 

- Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

- Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

- Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

 

TDL Karpetten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TDL Karpetten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tdlkarpetten.nl

 

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door SSL-techniek. Dit betekent dat uw verbinding met de website van TDL Karpetten privé is. Je herkent de gecertificeerde beveiliging aan het slotje voor de URL.

bottom of page